Terms & Conditions

Algemene voorwaarden van Crown Automotives B.V.

Artikel 1 — Toepasselijkheid
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes tot koop, verkoop, reparatie en onderhoud gedaan en/of overeenkomsten tot koop, verkoop, reparatie en onderhoud gesloten door de te Curaçao, Nederlandse Antillen, gevestigde naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Crown Automotives B.V., hierna te noemen “Crown”. Onder (offertes voor) overeenkomsten van koop, verkoop, reparatie en onderhoud worden begrepen alle (offertes voor) overeenkomsten of (offertes voor) clausules strekkende tot overdracht van eigendom en het verlenen van diensten.

2. De klant, degene die ingevolge overeenkomst een nieuwe of gebruikte auto dan wel onderdelen en toebehoren daarvoor koopt c.q. verkoopt en/ of degene die Crown opdracht geeft tot het uitvoeren of doen uitvoeren van werkzaamheden, aanvaardt de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden door het enkele feit van het vragen van een offerte aan respectievelijk het aangaan van een overeenkomst met Crown.

3. Indien deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, zijn zij ook zonder nadere van toepassingverklaring van toepassing op nieuwe (offertes voor) overeenkomsten tussen partij en, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk alsdan uitgesloten of door een der partijen uitdrukkelijk schriftelijk van de hand gewezen en op alle buitencontractuele relaties tussen partijen. Indien deze Algemene Voorwaarden te zijner tijd worden aangepast, maar hun zakelijke inhoud over het geheel genomen niet wijzigt, dan zijn alsdan de nieuwe gewijzigde voorwaarden in plaats van de onderhavige voorwaarden van toepassing.

4. Afwijkende bedingen — waaronder begrepen (algemene) voorwaarden van de klant — zijn slechts van toepassing indien en voor zover Crown die toepasselijkheid uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard. Een dergelijke aanvaarding geldt steeds slechts voor één offerte en/of één overeenkomst.

5. Voor zover de klant eerder naar andere (algemene) voorwaarden heeft verwezen, wordt de toepasselijkheid van die voorwaarden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

6. Indien enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, dan zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Crown en de klant bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen doen gelden, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen. Partijen zullen voor zover gewenst overleggen over de precieze bewoordingen van deze nieuwe bepalingen.

Artikel 2 — Totstandkoming overeenkomst
1. (Zowel mondelinge, schriftelijke als elektronische) offertes gedaan door Crown zijn vrijblijvend en houden slechts een uitnodiging in tot het plaatsen van een order c.q. opdracht. Een overeenkomst tussen Crown en een klant komt eerst tot stand als Crown die order c.q. opdracht uitdrukkelijk schriftelijk aanvaardt middels haar daartoe bevoegde organen. Het staat Crown hierbij vrij orders c.q. opdrachten niet te accepteren.

2. (Zowel mondelinge, schriftelijke als elektronische) aanbiedingen van Crown waarbij een voertuig door de klant aan Crown te koop wordt aangeboden zijn van kracht gedurende de daarbij aangegeven termijn, of, indien geen termijn is aangegeven, gedurende twee werkdagen. De aanvaarding van voormelde aanbieding is slechts geldig indien deze door de klant binnen deze termijn plaatsvindt.

3. De administratie van Crown geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant gesloten overeenkomsten.

4. Documentatie, verwerkings- en andere adviezen, begeleiding en inspecties – behoudens de hierna in de artikelen 8 en 13 bedoelde – worden immer vrijblijvend en derhalve buiten de verantwoordelijkheid van Crown verstrekt respectievelijk uitgevoerd.

Artikel 3 — Wijzigingen
1. Wijzigingen in of annulering van een gesloten overeenkomst behoeft de schriftelijke instemming van beide partijen, tenzij in het hierna volgende anders is bepaald. Onverminderd het bepaalde in de navolgende artikelen is de partij, die de overeenkomst wenst te wijzigen of te annuleren, gehouden alle transactieschade voortvloeiende uit de wijziging of annulering, alsmede de daarmee samenhangende kosten aan de wederpartij te vergoeden.

Artikel 4 – Prijs
1. Alle door Crown geoffreerde prijzen zijn netto verkoopprijzen.

2. De door Crown genoemde verkoopprijs is onder meer gebaseerd op fabrieks- en/ of importeursprijzen en andere kostenfactoren. Wanneer één van deze prijsbestanddelen na de bevestiging van de order c.q. opdracht van de klant, maar voorafgaand aan de aflevering van de zaken of het uitvoeren van de opdracht wordt verhoogd, heeft Crown het recht die verhoging aan de klant door te berekenen.

3. Onverminderd de algemene toepasselijkheid van het in lid 2 van dit artikel bepaalde is zulks met name ook van toepassing op wijzigingen van in- of uitvoerrechten of andere rechten of heffingen van overheidswege, die na de verzending van de order- c.q. opdrachtbevestiging optreden, alsmede op verandering in de wisselkoers van de Nederlands Antilliaanse gulden tegenover de buitenlandse valuta waarin Crown eventueel de producten van haar leverancier heeft gekocht.

4. Crown behoudt zich het recht voor de (in)koop- c.q. innameprijs van gebruikte auto’s aan te passen, indien blijkt dat de conditie van de auto bij aflevering door de klant afwijkt van de conditie waarin deze verkeerde op de datum van de prijsbepaling.

5. Indien nadat de overeenkomst tot stand is gekomen deze door Crown en de klant wordt gewijzigd en/ of aangevuld zodanig dat de verplichtingen van Crown worden gewijzigd en/of aangevuld, is Crown bevoegd de verkoopprijs met een door haar vast te stellen redelijk bedrag aan te passen.

6. Indien Crown binnen drie maanden nadat de overeenkomst is gesloten de bedongen prijs verhoogt anders dan ten gevolge van wijzigingen van in- of uitvoerrechten of andere van overheidswege opgelegde rechten of belastingen, is zij verplicht dit uiterlijk op de veertiende kalenderdag na de dag dat de overeenkomst is gewijzigd en/ of aangevuld schriftelijk en onder opgave van de verhoogde verkoopprijs aan de klant mede te delen. De klant heeft na deze kennisgeving het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder dat Crown alsdan gehouden is tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de klant. De ontbinding dient binnen tien kalenderdagen na die kennisgeving plaats te vinden.

Artikel 5 — Aflevering en risico-overgang
1. Tenzij anders overeengekomen, vindt de aflevering van zaken plaats vanuit een door Crown te bepalen plaats.

2. Indien op verzoek van de klant en na instemming daarmee door Crown de aflevering elders dan op de door Crown (normaliter) bepaalde plaats geschiedt, is het vervoer van de door Crown bepaalde plaats naar de plaats van aflevering voor rekening van de klant, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

3. Het verkochte is voor rekening en risico van de klant vanaf het moment van aflevering, dan wel vanaf het moment dat het vervoer als bedoeld in lid 2 aanvangt.

4. Indien het verkochte voor aflevering gereed staat en Crown de klant daarvan heeft verwittigd, maar de klant zich het verkochte niet onverwijld in zijn bezit laat stellen, is de klant zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is — in verzuim. Het verkochte is voor risico van de klant vanaf het moment dat hij in verzuim is.

Artikel 6 – Leveringstermijnen
1. Ten aanzien van leveringstermijnen geldt, dat deze slechts bij benadering zijn opgegeven. Ofschoon steeds getracht zal worden leveringstermijnen zoveel mogelijk na te komen, is Crown nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van enige overschrijding daarvan, noch is zij door de enkele overschrijding van de leveringstermijn in verzuim.

2. Zodanige overschrijding geeft de klant niet het recht de order te annuleren of de ontvangst of betaling der zaken te weigeren, noch verplicht dit Crown tot enigerlei vergoeding aan de klant.

3. Eerst indien een leveringstermijn met meer dan zestig (60) kalenderdagen is overschreden kan de klant hetzij Crown een nadere termijn van dertig (30) kalenderdagen stellen, waarbinnen de zaken alsnog afgeleverd dienen te worden, hetzij de overeenkomst schriftelijk annuleren. Worden de zaken binnen de nadere termijn van dertig (30) kalenderdagen niet afgeleverd, dan is de betreffende overeenkomst van rechtswege ontbonden. In geen van de in dit lid omschreven gevallen is Crown gehouden tot enige schadevergoeding.

4. Indien overmacht aan de zijde van Crown levering of tijdige levering verhindert, heeft Crown het recht, hetzij de overeenkomst te annuleren, hetzij de termijn van aflevering te wijzigen, zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding.

Artikel 7 — Reparatie en onderhoud
1. De klant kan voor of bij het verstrekken van de opdracht tot reparatie en/ of onder opgave verlangen van de prijs van de werkzaamheden, alsmede van de termijn waarbinnen de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. De opgegeven prijs en termijn zijn bij benadering, tenzij partijen een vaste prijs en/of termijn overeenkomen.

2. Vervangen onderdelen worden na uitvoering van de opdracht aan de klant ter beschikking gesteld, indien deze daarom voor of bij het verstrekken van de opdracht heeft verzocht. Dit geldt niet voor onderdelen die in verband met garantieclaims moeten worden afgezonderd. Indien de klant niet heeft verzocht om ter beschikkingstelling van de vervangen onderdelen of de vervangen onderdelen worden niet gelijktijdig met het afhalen van de auto afgehaald, alsdan worden de vervangen onderdelen eigendom van Crown, zonder dat de klant op enigerlei vergoeding aanspraak kan maken.

Artikel 8 — Schadetaxatie
1. Indien Crown een schadetaxatie heeft verricht, zullen aan de klant de kosten daarvan in rekening worden gebracht. Deze kosten worden niet in rekening gebracht indien aan Crown een opdracht tot volledige reparatie wordt verstrekt.

2. De taxatiekosten worden door partijen vooraf overeengekomen. Bij gebreke daarvan zijn in redelijkheid vast te stellen taxatiekosten verschuldigd.

Artikel 9 — Overmacht
1. Indien en voor zover overmacht aan de zijde van Crown (tijdige) levering of uitvoering van een opdracht verhindert, heeft Crown het recht, hetzij de overeenkomst te annuleren, hetzij de termijn van aflevering te wijzigen, hetzij de uitvoering van een opdracht tot nader order op te schorten, zonder gehouden te zijn tot enigerlei schadevergoeding.

2. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid die niet aan de schuld van Crown is te wijten en evenmin voor haar risico komt en die de nakoming van de verplichtingen van Crown verhindert of zodanig bemoeilijkt dat nakoming redelijkerwijs niet meer van haar kan worden gevergd, daaronder begrepen oorlog, oorlogsgevaar, staat van beleg, rellen, sabotage, vijandelijkheden, mobilisatie, oproer, brand, explosie, orkaan c.q. storm of andere vernietigingen in fabrieken, magazijnen of bedrijfsgebouwen, vorst, overstroming, staking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, bedrijfsstoring, gebrek aan vervoermiddelen, ziekte van personeel, transportmoeilijkheden, uitvoer- of doorvoerverboden, andere wettelijke belemmeringen in binnen- of buitenland, storing in de energievoorziening, uitval van (tele)communicatiemiddel(en), en niet, niet tijdige of niet behoorlijke levering door leveranciers, ongeacht of de desbetreffende omstandigheid op enig moment was te voorzien.

Artikel 10 – Stallingkosten
1. Indien de klant niet binnen drie werkdagen na de kennisgeving als bedoeld in artikel 5 lid 4, of nadat hij kennis heeft genomen van de uitvoering van de opdracht, het verkochte c.q. de auto niet heeft afgehaald komen vanaf dat moment alle kosten die Crown in verband met de opslag van de zaken maakt voor rekening van de klant. Indien de klant de zaken vervolgens niet binnen dertig (30) kalenderdagen hierna in ontvangst neemt, heeft Crown het recht de overeenkomst met de klant zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden en de geleden schade op de klant te verhalen, waaronder begrepen doch niet beperkt tot de gederfde winst.

Artikel 11 — Retentierecht
1. Crown kan het retentierecht op de auto of andere zaken uitoefenen, indien en voor zolang als:
– de klant kosten van werkzaamheden niet of niet in zijn geheel voldoet;
– – de klant de kosten van eerdere door Crown verrichte werkzaamheden niet of niet in zijn geheel heeft voldaan;
– – de klant vorderingen die voortvloeien uit enige rechtsverhouding met Crown niet of niet geheel voldoet.

Artikel 12 – Eigendomsvoorbehoud
1. Tot het moment van betaling van alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook door de klant aan Crown verschuldigd, met inbegrip van rente en kosten – en ingeval in rekening-courant wordt geleverd, tot op het moment van vereffening van het eventueel ten gunste van Crown komende saldo – blijven alle door Crown aan de klant geleverde zaken haar eigendom.

2. Zolang de auto niet in eigendom op de klant is overgegaan, is de klant verplicht deze voor zijn rekening W.A. + casco te verzekeren, verzekerd te houden en te onderhouden. Crown zal tot generlei vrijwaring van de klant voor diens aansprakelijkheid als houder van de auto gehouden zijn. Anderzijds vrijwaart de klant Crown voor aanspraken, die derden op Crown zouden mogen hebben en die in verband kunnen worden gebracht met het gemaakte eigendomsvoorbehoud.

3. De klant is alvorens de in het vorige lid bedoelde volledige betaling c.q. vereffening heeft plaatsgevonden niet bevoegd de zaken aan derden te verpanden, te verwerken of het bezit c.q. de eigendom daarvan over te dragen, een en ander met uitzondering van verwerking, bezitsoverdracht en niet-fiduciaire eigendomsoverdracht indien en voorzover deze overdracht en/ of verwerking past in de normale uitoefening van zijn bedrijf of beroep. Bij overtreding hiervan, alsmede in het geval van gehele of gedeeltelijke toepasselijkheid van artikel 17 van deze Algemene Voorwaarden heeft Crown het recht om alle door haar geleverde zaken, zonder dat enige machtiging van de klant of de rechter daartoe is vereist, terug te nemen of terug te doen halen van de plaats waar de zaken zich bevinden.

Artikel 13 — Garantie
1. Door de garanties vermeldt in dit artikel worden de wettelijke rechten (waaronder het recht ingevolge boek 7 van het Burgerlijk Wetboek dat de zaak bij aflevering aan de overeenkomst beantwoordt) die de klant niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf uit dien hoofde heeft, onverlet gelaten.

2. Op verkochte nieuwe auto’s en op nieuwe onderdelen is geen andere garantie van toepassing dan die welke door de fabrikant c.q. importeur wordt verstrekt, en de wettelijke rechten als bedoeld in lid 1. Op verkochte gebruikte auto’s verleent Crown geen garantie, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

3. Indien afgeleverde zaken niet beantwoorden aan de overeenkomst heeft Crown de keuze, hetzij zulks te corrigeren, hetzij de zaken terug te nemen en dan de overeenkomst te annuleren, ofwel vervangende zaken te leveren die wel de overeengekomen kwaliteit bezitten, hetzij een de mindere kwaliteit in aanmerking genomen redelijke korting op de verkoopprijs te verlenen.

4. Geen garantie wordt verstrekt op opgedragen noodreparaties.

5. Aanspraken op garanties vervallen indien:
– de klant niet zo spoedig mogelijk doch uiterlijk de eerste werkdag na het constateren van de gebreken Crown daarvan schriftelijk in kennis heeft gesteld;
– Crown niet in de gelegenheid wordt gesteld de zaken te (doen) inspecteren om de gebreken vast te stellen. De kosten van inspectie zijn voor rekening van de klant indien de gebreken niet worden geconstateerd;
– Crown niet in de gelegenheid wordt gesteld de gebreken te verhelpen;
– De klant of derden zonder toestemming van Crown werkzaamheden hebben verricht aan de auto die in verband staan met de gebreken ten aanzien waarvan een beroep op de garantie wordt gedaan.

Artikel 14 — aansprakelijkheid
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 13 zijn Crown noch derden van wie Crown bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt (hierna te noemen “Derden”) aansprakelijk jegens de klant voor vergoeding van enige schade, transactie- of gevolgschade, aan personen of zaken toegebracht door of in verband met de uitvoering van de overeenkomst of door of in verband met het verkochte of het gebruik daarvan, hieronder onder meer begrepen doch niet beperkt tot: diefstal van de auto, verlies of diefstal van eigendommen van de klant uit de auto, inbraak in de auto en/ of schade aan of veroorzaakt met de auto. Daarenboven is Crown nimmer aansprakelijk noch verantwoordelijk voor eventueel door de fabrikant aangebrachte wijzigingen in het model van de door Crown aan de klant verkochte nieuwe auto.

2. Crown is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van Derden.

3. Indien Crown of enige Derde ondanks het vorenstaande jegens de klant aansprakelijk is op grond van bepalingen van dwingend recht, is Crown respectievelijk die Derde slechts aansprakelijk voor de vergoeding van de transactieschade en met name niet voor de vergoeding van gevolgschade.

4. Indien Crown of enige Derde op grond van lid 3 tot enige vergoeding van schade gehouden is, is Crown respectievelijk die Derde niet aansprakelijk voor schade die de bedongen prijs te boven gaat.

Artikel 15 – Vrijwaring
1. De klant vrijwaart Crown voor alle aanspraken tot vergoeding van schade, transactieschade dan wel gevolgschade, aan personen of zaken toegebracht door of in verband met de uitvoering van de overeenkomst of door of in verband met het verkochte, gerepareerde of geïnspecteerde, of het gebruik daarvan, hieronder onder meer begrepen doch niet beperkt tot: diefstal van de auto, verlies of diefstal van eigendommen van de klant uit de auto, inbraak in de auto en/ of schade aan of veroorzaakt met de auto.

Artikel 16 – Betalingsvoorwaarden
1. De klant is gehouden de verkoopprijs, vermeerderd met de kosten die voor zijn rekening zijn, binnen de op de factuur vermelde termijn in alsdan wettig Nederlands-Antilliaans betaalmiddel te voldoen door contante betaling aan het kantoor van Crown of, met instemming van Crown, door storting of overschrijving op een door Crown schriftelijk aangewezen bank- of girorekening, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

2. Betaling door storting of overschrijving op een bank- of girorekening wordt eerst geacht te zijn geschied op het moment dat het desbetreffende bedrag is bijgeschreven. Alle kosten verbonden aan betaling door storting of overschrijving op een bank- of girorekening zijn voor rekening van de klant.

3. Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de ontbindende voorwaarde, dat de klant op grond van door haar in te winnen inlichtingen naar bet oordeel van Crown voldoende draagkrachtig is.

4. Bij de uitvoering van een overeenkomst is Crown gerechtigd de nakoming van haar verplichting op te schorten, totdat de klant op verzoek en ten genoegen van Crown zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al zijn verplichtingen uit hoofde van die overeenkomst.

5. Indien de klant enig bedrag dat hij aan Crown verschuldigd is niet binnen de in lid 1 bedoelde termijn betaald, is hij in verzuim, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling nodig is. In dat geval is onverminderd het bepaalde in artikel 17 de gehele schuld — ook het eventueel niet vervallen deel daarvan — terstond opeisbaar.

6. Wanneer een de klant in verzuim is, is hij over het door hem aan Crown (gehele) verschuldigde bedrag een vertragingsrente van 2% per maand of gedeelte daarvan verschuldigd, te rekenen vanaf de datum waarop de betaling had dienen plaats te vinden tot de datum der algehele voldoening. Voorts is Crown alsdan bevoegd om de aan de incasso verbonden buitengerechtelijke incassokosten aan de klant in rekening te brengen. Crown heeft in dat geval de keuze, hetzij de werkelijk gemaakte kosten bij de klant in rekening te brengen, hetzij een gefixeerd bedrag van 15% van het (restant van het) verschuldigde bedrag bij de klant in rekening te brengen.

Artikel 17 — Wanprestatie van de klant
1. Indien de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit deze of enige andere met hem gesloten overeenkomst voortvloeit, alsmede indien hij in staat van faillissement wordt verklaard c.q. zijn faillissement is aangevraagd dan wel zelve surséance van betaling of zijn faillissement aanvraagt, of besluit tot of overgaat tot (al of niet gedeeltelijke) stillegging of liquidatie van zijn bedrijf, alsmede indien de klant komt te overlijden of hij bet eiland Curaçao metterwoon verlaat, alsmede indien ten laste van de klant enig (conservatoir dan wel executoriaal) beslag wordt gelegd, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Crown het recht, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst is vereist, te harer keuze, al dan niet in combinatie: a. de uitvoering van enige, meerdere of alle verplichtingen harerzijds ten opzichte van de klant, uit welke hoofde dan ook, op te schorten en/ of Algemene Voorwaarden Crown 7 b. ook al was anders overeengekomen, voor iedere uitvoering harerzijds van enige verplichting contante betaling te vorderen en/of c. de overeenkomst(en) geheel of ten dele te ontbinden c. q. ontbonden te verklaren, zonder dat zij tot enige schadevergoeding, garantie of anderszins is gehouden.

2. Het in het eerste lid bepaalde laat onverlet het recht van Crown op vergoeding van schade, kosten en renten.

Artikel 18 — Verval (vorderings)rechten en bevoegdheden
1. Onverminderd het hiervoor bepaalde vervallen alle vorderingsrechten en andere rechten en bevoegdheden, direct of indirect voortvloeiend uit een offerte of overeenkomst of de uitvoering daarvan, jegens Crown na verloop van één jaar.

Artikel 19 — Overige bepalingen
1. Crown is bevoegd om, indien en voor zover de goede uitvoering van de overeenkomst zulks vereist, gebruik te maken van de diensten van Derden. Crown is bevoegd om zonder voorafgaand overleg met de klant (mede) namens hem een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van Derden te aanvaarden.

2. Crown mag het haar door de klant opgegeven adres als zodanig blijven beschouwen totdat haar een nieuw adres schriftelijk is medegedeeld.

3. Indien bij de communicatie tussen Crown en de klant gebruik wordt gemaakt van elektronische technieken, is Crown niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit de overbrenging van virussen en vergelijkbare bestaansvormen. De klant draagt het risico van het niet, onvolledig of onjuist overkomen van mededelingen. De klant is gehouden te verifiëren of een door hem verzonden mededeling Crown heeft bereikt.

4. De koop/verkoop van een auto onder de conditie dat de klant de koop gefinancierd krijgt, komt eerst tot stand nadat de financiering is verzekerd mits dit plaats vindt binnen zeven (7) dagen nadat de aldus gesloten voorwaardelijke koop/verkoop is aangegaan.

Artikel 20 — Rechts- en forumkeuze
1. De rechtsverhouding tussen Crown en de klant wordt beheerst door het recht van de Nederlandse Antillen.

2. Alle geschillen zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter te Curaçao.

Gedeponeerd op 29 september 2014 bij de griffie van het Gerecht in Eerste Aanleg, Zittingsplaats Curaçao.